i 34
ข้อสั่งการที่ประชุมผู้บริหารกรมปศุสัตว์ (Morning Talk) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 6
เมื่อวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2
ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์