i 34
ข้อสั่งการที่ประชุมผู้บริหารกรมปศุสัตว์ (Morning Talk) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 5
เมื่อวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2
ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์