i 34
ข้อสั่งการที่ประชุมผู้บริหารกรมปศุสัตว์ (Morning Talk) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 4
เมื่อวันอังคารที่ 23 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2
ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์