i 34
ข้อสั่งการที่ประชุมผู้บริหารกรมปศุสัตว์ (Morning Talk) ครั้งที่ 4/2560
วันจันทร์ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม2 ชั้น 2 ตึก ชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์