i 34
ข้อสั่งการที่ประชุมผู้บริหารกรมปศุสัตว์ (Morning Talk) ครั้งที่ 1/2560

วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์