i 34

ข้อสั่งการที่ประชุมผู้บริหารกรมปศุสัตว์ วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559
ณ ห้องประชุมกองสารวัตรและกักกัน ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี