i 34

ข้อคิดในการทำงาน ประจำปี 2560 ในคราวประชุมขับเคลื่อนสรุปผลสำเร็จการดำเนินงาน/การใช้จ่ายงบประมาณปี 2559
และชี้แจงแผนเงิน แผนงาน ปี 2560 โดย นายสัตวแพทย์อยุทธ์ หรินทรานนท์ (อธิบดีกรมปศุสัตว์)
ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอร์รี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 5 กันยายน 2559