i 34

สรุปข้อสั่งการที่ประชุมขับเคลื่อน การปรับโครงสร้างการผลิตและความมั่นคงทางอาหารด้านการปศุสัตว์และชี้แจง ภารกิจเร่งด่วน จังหวัดสิงห์บุรี