i 32
แถลงข่าว เรื่อง การประชุมสัมมนาและมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณ ในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561