i 34
คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 201/2562
เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ปศุสัตว์เขต เป็นผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์ และกำหนดเขตตรวจราชการ และอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์