i 34
สำเนาคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 439/2561 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2561

เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายเขตตรวจราชการและการตรวจติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงาน