i 34
คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 1015/2560
เรื่อง แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561