i 34
คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 1364/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ประจำเขตตรวจราชการ
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์