i 34
คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 1309/2563 เรื่อง แผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564